jongerenpastoraatJongeren leven in deze tijd in een enorm spanningsveld. Het is noodzakelijk dat onze jongeren, als kinderen van de gemeente, aandacht krijgen in een belangrijke levensfase. Wij willen dit doen onder de noemer Jongerenpastoraat (JP). Jongeren leven in een wereld, waarin zij op allerlei wijze worden beïnvloed. Ze hebben een basis nodig waarop ze kunnen terugvallen. In de eerste plaats is dat het gezin, maar zij zijn ook kinderen van de gemeente en daarom willen wij ook investeren in onze jongeren. Individuele aandacht is nodig. Interesse in wat ze doen, weten waar ze zich mee bezig houden, waar hun interesses liggen en vooral ook hoe het staat met hun geloof. Dit kost veel tijd en energie. Daarom is het nodig te werken met een aantal gemeenteleden die zich willen verdiepen in het leven van de jongeren door met hen op een persoonlijke manier om te gaan. We noemen deze gemeenteleden Medewerkers Jongerenpastoraat (MJP-er).

Doelstelling

Door individuele aandacht met de jongeren een relatie opbouwen, komen tot open, eerlijke gesprekken over onze verhouding tot Jezus Christus en Zijn gemeente, over hun belevingswereld en eventuele problemen in de hoop hun levensloop positief te beïnvloeden.

Hierbij enkele invalshoeken:

 • Aandacht en interesse voor de jongeren
 • Op de hoogte zijn / komen van hun belevingswereld
 • Er voor ze zijn als vertrouwenspersoon.

Doelgroep

Om te beginnen zal het Jongerenpastoraat zich richten op jongeren van 15 en 16 jaar. Om het overzichtelijk te houden en ervaring op te doen zal met een klein aantal MJP-ers worden gestart. We hopen dat het werk zich zodanig ontwikkelt dat op termijn alle jongeren in de leeftijd tot circa 20 jaar pastoraal begeleid kunnen worden. 

Werkwijze

Elke MJP-er krijgt een groepje jongeren van hetzelfde geslacht waarmee hij/zij contact legt om genoemde doelstelling en bijbehorende invalshoeken na te streven. De MJP-er zal:

 • de betreffende ouders inlichten dat hun kind bij hem of haar is ingedeeld.
 • minimaal 2x per jaar een ontmoeting met de jongeren arrangeren voor een persoonlijk gesprek, waarbij gestreefd wordt naar afsluiting met bijbellezen en gebed.
 • met hen meeleven in lief en leed (kaart bij verjaardag, studie, ziekte, enz.).
 • trachten naar spontane contacten met hen (gesprek na kerkdienst, e-mail, MSN, SMS, enz.)
 • open staan voor gesprekken als daar behoefte aan is en zal zelf het initiatief nemen voor een gesprek bij het signaleren van probleemsituaties.
 • als het groepje jongeren dat onder zijn of haar hoede valt ervoor geschikt is ze samen uitnodigen.

Medewerker Jongerenpastoraat

Het vinden van de juiste, geschikte personen is van groot belang. Van een MJP-ers wordt verwacht dat zij:

 • belijdend en meelevend gemeentelid zijn in de leeftijd van 20 tot ca. 40 jaar
 • jongeren een warm hart toedragen
 • goed kunnen luisteren en communiceren met jongeren
 • enigermate bekend zijn met hun leefwereld

Omdat het tijd vraagt een relatie met jongeren op te bouwen en om de continuïteit daarvan te waarborgen is het nodig dat de MJP-er bereid is gedurende een periode van vier achtereenvolgende jaren deel te nemen aan het jongerenpastoraat.

Voordat iemand gevraagd wordt deel te nemen aan het JP zal de jeugdouderling hem of haar voordragen aan de kerkenraad.

Geheimhouding en verantwoordelijkheid

De gesprekken die met jongeren worden gevoerd zijn vertrouwelijk. Zowel hiermee als met alle toevertrouwde informatie moet integer worden omgegaan.

De uitvoering van het jongerenpastoraat valt onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad. De jeugdouderling coördineert het jongerenpastoraat, draagt zorg voor de naleving van de gemaakte afspraken, onderhoudt of coördineert de contacten met de kerkenraad en de HGJB.

Het JP vraagt om een gestructureerde opzet. Het team bestaat uit de jeugdouderling en de MJP-ers. Het aantal leden wordt door de jeugdouderling bepaald op basis van het aantal jongeren en de intensiteit van het werk.

De MJP-ers zullen de relaties met de jongeren aangaan. Naast dat dit leuk en mooi werk is, zult u begrijpen dat zij dit ook niet ‘eventjes’doen. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor onze jongeren. Uw voorbede voor onze jongeren én de MJP-ers is daarom ook onmisbaar. Wij mogen zegen van God verwachten over werk dat gedragen wordt door het gebed uit de gemeente.

Bij deelname aan het JP dient de vrijwilligersbelofte door de MJP-er te worden ondertekend. Dit met het oog op de verantwoordelijkheid voor het werk, de continuïteit, geheimhouding en toerusting van de MJP-ers. Omdat het een afspraak naar twee kanten is zal de jeugdouderling de verklaring ook ondertekenen.

Toerusting

De jeugdouderling draagt (zo mogelijk, samen met de predikant) zorg voor de toerusting vanuit Gods Woord van de MJP-ers. Informatie, documentatie en cursussen van de HGJB zijn middelen waarmee een MJP-er zich kan ‘wapenen’. De MJP-ers moeten besef hebben van hun eigen grenzen en beperkingen. Belangrijk is dat zij weten van diverse instanties waarheen jongeren in overleg met de jeugdouderling kunnen worden verwezen. Dergelijke instanties kunnen ook door de jeugdouderling gevraagd worden voor specifieke toerusting. De reguliere toerusting zal plaats vinden tijdens de periodieke bijeenkomsten van het JP team. Hier zal bezinning en het uitwisselen van ervaringen centraal staan. Probleemsituaties kunnen verantwoordelijk worden besproken met de jeugdouderling of de predikant.

Niet alleen door MJP-ers

De MJP-ers zullen de relaties met de jongeren aangaan. Naast dat dit leuk en mooi werk is, zult u begrijpen dat zij dit ook niet ‘eventjes’ doen. Wij zijn allemaal verantwoordelijk voor onze jongeren. Uw voorbede voor onze jongeren én de MJP-ers is daarom ook onmisbaar. Wij mogen zegen van God verwachten over werk dat gedragen wordt door het gebed uit de gemeente.

 • Jojanneke Breevaart
 • Mieke Breevaart
 • Marlies Cakir
 • Jan-Willem Dekker
 • Johan van Erk
 • Martine van Erk
 • Maurice van den Hoek (jeugdouderling)
 • Nienke Knape
 • Gertine Kooijman
 • Walter van der Kroef
 • Barbara Lagendijk
 • Joke Lindhout
 • Han Kleppe
 • Arienne Onderdelinden (coordinator)
 • Jan-Willem van der Pol
 • Linda van der Pol
 • Arco Roodenburg (jeugdouderling)
 • Leendert-Jan Roos
 • Corine Verhoeven