jeugd

In de zomer van 2009 is door de jeugdouderling het initiatief genomen om een Jeugdraad samen te stellen. De Jeugdraad functioneert als commissie van bijstand van de Kerkenraad en ondersteunt de jeugdouderling bij de inhoudelijke bezinning op het jeugdwerk binnen onze gemeente. Daarnaast heeft de Jeugdraad ook een organisatorische rol bij de praktische invulling van allerlei activiteiten en initiatieven, die met het jeugdwerk samenhangen.

De afgelopen maanden zijn gebruikt om een beknopte notitie op te stellen waarin beschreven is wat de taken en aandachtsgebieden van de Jeugdraad zijn. Daarnaast zijn gemeenteleden benaderd om aan de Jeugdraad deel te nemen. Inmiddels zijn we op het punt aangekomen dat de Jeugdraad officieel “van start” is gegaan. Een mooi moment om de Jeugdraad aan u voor te stellen. Dat doen we dan ook graag!

Aanleiding

De Hervormde wijkgemeente Singelkerk is gezegend met een grote groep kinderen en jongeren. Kinderen van de gemeente. ‘Onze’ kinderen. Onze kinderen zijn een “erfdeel des Heeren”. Ook met hen heeft God Zijn verbond gesloten en Zijn Naam aan hun levens verbonden. Omdat de Bijbel ons leert dat kinderen en jongeren door de Heere God Zelf geliefd zijn, hebben wij als gemeente van Christus ook een grote verantwoordelijkheid voor onze jeugd. Vanwege de liefde van Christus willen wij hen in deze spannende tijden voorgaan op de weg van het geloof. Hoewel dit een taak van ieder gemeentelid en iedere ambtsdrager is, is met name één lid van de Kerkenraad benoemd om aan deze verantwoordelijkheid vorm en inhoud te geven: de jeugdouderling.

Vanwege de te beperkte ruimte voor bezinning en omdat de jeugdouderling niet alles alleen kan, is de Jeugdraad opgericht. Om zo concreet invulling te geven aan datgene wat ook staat vermeld in het beleidsplan van de gemeente; namelijk dat de Kerkenraad zich laat bijstaan door een commissie van bijstand voor het jeugdwerk.

Uitgangspunt

Vanuit de Bijbel blijkt dat God hart heeft voor jongeren (o.a. Psalm 8, Psalm 78 en Psalm 127, Matthéüs 19 vs. 14 en 15, het Verbond bezegeld in de doop). De jeugd maakt deel uit van de gemeente van Jezus Christus waarin ouderen geroepen zijn extra zorg te dragen voor de jongeren. Onze kinderen zijn kinderen van het Verbond en als zij jong tot geloof komen, hebben zij een rijk leven en kunnen zij veel voor de gemeente, het koninkrijk van God en de dienst van God betekenen.

Taak en doelstelling van de Jeugdraad

De Jeugdraad heeft als taak om visie, beleid en stevige structuur te ontwikkelen voor het jeugdwerk, dit te bewaken en de uitvoering hiervan op hoofdlijnen aan te sturen. Om dit te verwezenlijken denkt de Jeugdraad na over wat er met, voor en door jongeren wordt gedaan en heeft de Jeugdraad de taak de afstemming tussen de onderdelen van het jeugdwerk te bevorderen.

De hoofddoelstelling van de Jeugdraad is dat onze jongeren door geloof en bekering de Heere God leren kennen als hun Schepper en Vader en de Heere Jezus als hun Verlosser en Heere van hun leven. Om dit te bereiken, richt de Jeugdraad zich op vijf aandachtsvelden, waarbij geldt dat het jeugdwerk in de gemeente niet mag worden losgekoppeld van de opvoeding thuis, de kerkdienst en de catechisatie. Kennisoverdracht en geloofsoverdracht zijn kernwaarden die in elk aandachtsveld terugkomen.

De vijf aandachtsvelden zijn:

  • Jeugdwerk: het jongerenpastoraat, de clubs en de verenigingen binnen de gemeente. Taken gericht op de inhoud, coördinatie, ondersteuning, toerusting en bevorderen van de overgang naar een volgende club/vereniging.
  • Gezin: geloofsopvoeding begint in de gezinnen. De Jeugdraad wil ouders daarin ondersteunen en toerusten. Daarnaast wil de Jeugdraad jongeren wijzen op het belang van het gezin.
  • Jeugddiaconaat: als navolgers van Christus onze jongeren de weg van dienen en barmhartigheid leren en voorleven. Ander aspect is dat de diaconie er is voor de jeugd, waarbij jeugddiaconaat jeugdzorg kan zijn.
  • Eredienst: het kloppend hart van de gemeente. Meedenken op verzoek van de kerkenraad over de plaats van kinderen en jongeren in onze kerkdiensten en bezinning over het nut en de noodzaak van bv. de kinderoppas.
  • Catechese: coördinatie, uitnodigen, aanwezigheidsregistratie en “opvolgen” van afwezigen. Ook meedenken over de ontwikkelingen op het gebied van catechese en de (on)mogelijkheden die daarmee gepaard gaan.

Meer informatie

Wilt u meer informatie, neemt u dan contact op Marianne Kleppe (voorzitter), 06 55 37 10 53, e-mail: langerak.m@gmail.com of Pauline van der Linden (secretariaat), e-mail: catechese@singelkerk.nl