dopen

De bediening van de Heilige Doop vindt bij voorkeur plaats op iedere eerste zondag van de maand. De doopzitting wordt doorgaans binnen twee weken voor de doopdienst gehouden in de consistorie van de Singelkerk. Behalve het regelen van de aangifte, zal er door de wijkpredikant of een ouderling dooponderricht gegeven worden.

De aanvangstijd van de doopzitting is 19.45 uur. Beide ouders worden met trouwboekje verwacht.

Na de doopdienst wordt door de wijkouderling een bezoek gebracht, waarbij de doopkaart wordt overhandigd.

BelijdenisBelijdens van het geloof is in de kerk hardop zeggen wat je gelooft. 

  • Het geloof in God de Vader, die mensen niet alleen laat.
  • Het geloof in Jezus Christus, Gods Zoon, die zegt “heb elkaar lief.
  • Het geloof in de Heilige Geest, die inspiratiebron van het leven is.

Je verklaart plechtig dat je dit geloof van de kerk, dat eeuwenlang is doorgegeven, erkent. 

Belijdenis doen kan je zien als een vervolg van de doop. Wie als kind gedoopt is heeft dat niet bewust meegemaakt. De ouders van een baby laten hun kindje dopen en beloven daarbij het kind op te voeden in het geloof. Als het kind volwassen is, kan het zelf besluiten deze doop met een “ja” te bevestigen.

Voorbereiding op belijdenis

Aan het doen van belijdenis gaat vaak een tijd van voorbereiding vooraf. Dit gebeurt samen met de dominee en eventueel met anderen die belijdenis willen doen. In deze voorbereiding bespreek je met elkaar een aantal belangrijke thema’s van het geloof.

Avondmaal

Het Heilig Avondmaal wordt vier keer per jaar bediend. Op de zondag voorafgaande aan de Avondmaalszondag wordt in een van de diensten voorbereiding op het Heilig Avondmaal gehouden. De viering van het Heilig Avondmaal heeft plaats in de morgendienst, in de avonddienst wordt de dankzegging gehouden. Voor elke bediening van het Heilig Avondmaal wordt door de kerkenraad censura morum gehouden, met de bedoeling om een eventuele verhindering voor de deelname aan het Heilig Avondmaal weg te nemen. In de agenda vindt u de Avondmaalszondagen van dit en komend jaar.

Voor wie is het Avondmaal des Heeren ingesteld?

“Voor degenen die zich vanwege hun zonden mishagen, en nochtans vertrouwen dat deze hun om Christus’ wil vergeven zijn, en dat ook de overblijvende zwakheid met Zijn lijden en sterven bedekt is, die ook begeren hoe langer hoe meer hun geloof te sterken en hun leven te beteren” (Heidelbergse Catechismus).

huwelijk

Voor het aanvragen van kerkelijke bevestiging en inzegening van het huwelijk kan men contact opnemen met de predikant. Behalve in bijzondere gevallen, ter beoordeling van de kerkenraad, wordt de dienst geleid door de eigen predikant.

Enige tijd voor het huwelijk vindt het z.g. huwelijksgesprek plaats. Het is belangrijk dat, zodra de trouwdatum is vastgesteld, de koster en de kerkrentmeesters hiervan op de hoogte gesteld worden.

De kerkenraad wijst een ouderling van dienst aan. De kerkrentmeesters zorgen voor een organist.